قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۵۵

۹۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۵۵

۹۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۹۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: IV۶۹۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۹۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۹۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۳۷۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۷۹۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۳۷۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۷۶۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کیش ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۷۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کیش ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۶۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کیش ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۷۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۳۷۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۲۵

۷۶۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۳۷۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۲۵

۷۳۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر